İMAM MUHAMMED BAKIR (a.s) İSLAMİ İLİMLERDE YENİ BİR ÇIĞIR AÇTIİmam Muhammed Bakır (a.s), hicretin 57. yılında Medine’de dünyaya geldi. Babası İmam Zeynelabidin (a.s)’in vefatından sonra hicretin 94. yılında otuz dokuz yaşındaydı.

Adı, Muhammed, künyesi ise Ebu Cafer’dir. Bakır ve bakır’ul ilm İmamın lakaplarıdır. İmam’ın annesi Ümmü Abdullah İmam Hasan (a.s)’ın kızıydı. Bundan dolayı İmam Bakır (a.s) anne ve baba tarafından Fatımi ve Alevi olan ilk kişidir.

İmam Bakır (a.s), hicretin 114. yılında Medine’de hayata gözlerini yumdu. Baki’ kabristanında babası ve ceddinin yanında defnedildi. Hazretin imamet devresi 18 yıldır.

İmam Muhammed Bakır (a.s)’a Muasır Halifeler

Beşinci imam zamanında hükmeden halefe ve yöneticiler: Velid bin Abdulmelik, Süleyman bin Abdulmelik, Ömer bin Abdulaziz, Yezid bin Abdulmelik ve Haşim bin Abdulmelik

Ömer bin Addulaziz’in dışındaki diğer halifeler zorba ve zulüm ehliydiler. Ömer bin Abdulaziz nispeten adil olup Resulullah’ın (s.a.a) ailesine özel ilgisi vardı. Diğerleri ise zulümde atalarından eksik kalmıyor, özellikle İmam Muhammed Bakır (a.s)’a yoğun bir şekilde baskı yapıyorlardı.

İmam (a.s) Ümette ilmi bir hareketlilik başlattı

İmam (a.s) karşılaştığı zor şartlara rağmen imamlığı zamanında ilahi ilmi ve hakikatleri neşretmeye ve yaymaya başladı. İlmi problemleri çözüp köklü bir ilmi hareketlilik oluşturdu. Onun faaliyetleri büyük bir İslami üniversitenin mukaddimesini oluşturuyordu. İmam Muhammed Bakır (a.s)’dan sonra oğlu İmam Sadık (a.s) bu işi devam ettirecek ilmi faaliyetleri en tepe noktasına ulaşacaktı.

Beşinci İmam, ilim, zühd, azimet ve fazilette Beni Haşim’in büyüklerinin önündeydi. Onun ilmi ve ahlaki makamımın büyüklüğü dost düşman herkes tarafından kabul edilir. İmam Bakır (a.s)’dan kalan, rivayetler, hadisler, İslami mesele ve hükümler, tefsir, İslam tarihi ve değişik ilimler o kadar fazlaydı ki o güne kadar İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s)’in çocuklarından hiç kimse bu miktarda ilmi bir miras bırakmamıştı.

O günün büyük şahsiyetleri, henüz hayatta olan Resulullah (a.s) bazı ashabı, imam Muhammed Bakır (a.s)’ın ilminden istifade ediyorlardı. Cabir bin Yezid Ca’fi, Tabiinden Kisan Secistani, fakihlerden İbn Mübarek, Zühri, Evzai, Ebu Hanife, Malik, Şafii ve Ziyad bin Münzernehri imamın ilmi eserlerinden faydalanıp, bunlardan bazıları İmam’ın sözlerini vasıtasız, bazıları da birkaç vasıtadan naklediyorlardı.

Taberi, Belazuri, Selami, Hatip Bağdadi, Ebu Naim İsfahani gibi ehli sünnet âlimlerinin kitapları, Malik’in Muvattası, Süneni Ebi Davud, Müsned-i Ebi Henife, Müsned-i Merzevi, Nakkaş Tefsiri, Zemahşehi Tefsiri ve onlarca benzer ehli sünnet kaynağı, İmam Muhammed Bakır (a.s)’ın ilmi içerikli sözleriyle doludur. Bunların pek çok yerinde “Kale Muhammed bin Ali veya Kale Muhammed bin Bakır” ibaresi göze çarpar.

Aynı şekilde Şia kaynakları İmam Muhammed Bakır (a.s)’ın sözleri ve hadisleriyle doludur. Bu kaynaklarla küçük bir tanışmışlığı olan herkes bunu tastik edecektir.1 2 next