KUR’AN’A GÖREDÜNYEVİLEŞME HASTALIĞI

“İşte bunlar, ahirete karşılık dünya hayatını satın alanlardır;

 bundan dolayı azabları hafifletilmez ve kendilerine yardım edilmez.” (Bakara 86)

  “Onlar, yaptıkları dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve onların yardımcıları yoktur.” (Ali İmran 22)

 İnsanoğlunun yaşamında anne karnında, bu dünyada, berzahta(kabirde) ve öte dünyada olmak üzere dört evre söz konusudur. Yaratıcı, âlemlerin Rabbi olan Allah, anne karnı ve kabir evreleri ile ilgili yeterli bir bilgilendirme yapmamış olmasına karşılık; insanoğlunun, bu dünyadaki hayatları ve Ahiret’te yaşayacakları hayatla ilgili çok fazla bilgilendirme yapmıştır. Bu bilgilerde bu dünyada yaşanan hayatla öteki dünyada yaşanacak olan hayat arasında sıkı bir bağ kurulduğu ve bu dünyada seçilen yaşam tarzına bağlı olarak Öte’de ya cennette ya da cehennemde yaşanacak olan bir hayatın var olduğu görülmektedir. Gerek Kur’ân ve gerekse hadisler, ‘dünya hayatı’ denilen bir yaşam tarzından bahsederler. Genelde bu hayat tarzı, olumlu değildir. Olumsuzluk içeren bu hayat tarzı, Allah’ın insanlara kurtuluşa ermeleri ve mutlu olmaları için emrettiği yaşam tarzından bir sapmadır. Bu sapmanın en alt basamağı dünyevileşmedir. Bunu, sekülerleşme ve laikleşme takip eder. Müslümanların zihin dünyasında meydana gelen bir kırılma olarak dünyevileşme, iki ana eksende vuku bulmaktadır. Birincisi makam tutkusu, ikincisi mal mülk ve servet tutkusudur. Burada öncelikle bir kavramsal analiz yapılacaktır. Dünyevileşmenin makam ve mal-mülk-servet tutkusu boyutları üzerinde daha sonra durulacaktır.

 Dünya Hayatı (“el-hayâtü’d-dünyâ”)

 Gerek Kur’ân’da ve gerekse hadislerde dünyevileşme için anahtar, odak kavram diyebileceğimiz dünya hayatı (“el-hayâtü’d-dünyâ”) kavramı kullanılmaktadır. Burada dünya ve hayat kavramı birlikte kullanılmakta ve dünya kelimesi, hayat kelimesini nitelendiren, ona boyut veren, çerçeve çizen durumundadır. Burada kullanılan dünya kavramı, arz, yer küre anlamında kullanılmamaktadır. Dünya kelimesinin genel anlamı, zaman boyutlu olarak yakın, kısa; değer boyutlu olarak çok düşük, basit, alçak, değersiz ve ölümlü anlamında kullanılmaktadır.[1] Dünya kavramı, Kur’ân’da 115 civarında yerde geçmekte ve %90’dan fazlasıyla hayat kelimesi ile birlikte, ‘el-hayâtü’d-dünyâ’ şeklinde kullanılmaktadır.[2]

 Kur’ânî terminolojide dünya kelimesine yüklenen gerek yakın, kısa ve gerekse çok düşük, basit, iğreti, değersiz ve ölümlü manaları, daima bir referansa göre yapılmaktadır. Bu dünya neye göre kısa, yakın; neye göre alçak, basit, değersiz ve ölümlü olmaktadır? Dünya kavramının bünyesinde barındırdığı bu izafiliğe, göreceliğe dikkat etmek gerekmektedir.

 Bu noktada göz önüne alınması gereken önemli bir kavram, Ahiret kavramıdır. Ahiret kelimesi, genel olarak ‘ötede olan; burada ve şimdi olmayan, ama burası ve şimdinin götürmesi gereken şey’, ‘sonra, sonradan gelen, daha sonra olacak olan’, ‘içinde bulunduğumuz anın ardından gelen zaman ve içinde bulunduğumuz boyutun üstündeki boyut’ anlamına gelmektedir.[3] Kur’ân Ahiret kelimesini, özel anlamda ‘son hesap günü’, ‘ölümden sonra gelen hayat’ anlamında kullanmaktadır.

 İslamî düşüncede dünya kavramı, ahiret kavramı referans alınarak değerlendirilmektedir. Dünya ve ahiret kavramlarına bu etkileşim çerçevesinde bakılması zorunludur. Dünya ve ahiret kavramları, ikizine bağlı çift kelime grubundan olup aralarındaki çağrışım ilişkisi, karşıtlık ilişkisidir. Her iki kavram, nitelendirdikleri kelimeleri bu bağlamda şekillendirmekte ve anlamlandırmaktadır. Dünya dendiği zaman müslümanın kafasında karşıtı olan ahiret canlanmaktadır. İslam’da konuya ilişkin tüm değerlendirmeler, bu dünya ve ahiretin birlikteliğinin oluşturduğu ikilem üzerine oturtulmuştur.

 İslam’a göre insan hayatında birbirinin devamı, birbirinin tamamlayıcısı ve birbiri ile sıkı ilişkili dört evre vardır. Bunlar anne karnındaki hayat, yer küredeki hayat, berzah(kabir) evresi ve ahiret hayatıdır. İslam’ın değer sistemine göre bu hayat zincirinde referans ahiret hayatıdır. Çünkü ebedi bir hayattır. Bu öneminden dolayıdır ki Kur’ân’da birçok yerde Allah’a imanla ahirete iman birlikte zikredilir.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next