Nehcü'l- Belağa'nın Nefis Nüshaları                                                         Nehc’ül-Belağa’nın Nefis Nüshaları

         Seyyid Abdulaziz Tabatabai

1- H. 400. Yılının Nüshası

Dimişkin Az-Zahiriye Kütüphanesinde olan el yazması. Bu nushanın kimin hattıyla yazıldığı bilinmemektedir.

2- Seyyit Şerif Resi’nin hayatında yazılan bu nüsha mukkades Meşhet şehrinin İmam Rıza (a.s)’ın kütüphanesinde 11736 numarada korunmaktadır

3- H. 421. Yılının Nüshası

Mukkaddes Kum Şehrinde Ayetullah Hasanzade Amuli’nin özel kütüphanesinde bulunmaktadır.

4-) H. 469. Yılının Nüshası

Muarreb Huseyn b. Hasan el-Mueddeb’in Nesh hat­tıyla H. 469 Zilkade ayında yazılmış olan bu nüsha tashih ve mukabele edilmiş olup edebi ve lügavi özet açıklama ve haşiyeleri de içermektedir. Bu nüsha, en nefis ve en eski nüs­halardan biridir. İki cüze ayrılan bu nüshayı Muhammed b. Ali b. Ahmed b. Bendar adlı şahıs Şii olan fakih eslah Ebu Abdillah el-Hüseyin’e okumuş ve 11. Asırda Riyaz’ul-Ulema kitabının sahibi olan Mirza Abdullah efendinin kütüphanesinde bulunmuştur. Bu kitabın ikinci cildinde yazarın biyografisi dört defa tekrar edilmiştir. Bu nüsha, Kum şehrindeki Ayetullah’il-Uzma Necefi Meraşi’nin kütüphanesinde 3827 numarada korunmakta­dır. Ve bu kütüphane tarafından filmi alınarak yayınlan­mıştır. (Fihrist-i Kitaphane/10-206)

5-) H. 485. Yılının Nüshası

Adnan b. İbrahim el-Birmali hattıyla H. 485 yılı Ramazan ayının 20’si Pazartesi tarihli nüsha... Bu nüsha İsfa­han’daki Allame Seyyid Muhammed Ali Revzati’nin kütüphanesinde mevcuttur.

6-) H. 494. Yılının Nüshası

Fazlullah b. Tahir b. Mutahhar Huseyni hattıyla H. 494 yılı 4 Recep tarihli nüsha... Bu nüsha bir defadan fazla bazı bilginlere okunmuştur. Bu nüshada lugavi haşiyeler, Ali b. Ahmed b. Muhammed Fençkerdi Nişaburi’nin güya kendi eliyle yazdığı kasidesi de göze çarpmaktadır. Bu nüsha Doktor Ruknuddin Nasiri’nin kütüphanesine ait olup Allame Şeyh Hasan Said Tahrani tarafından ofset halinde basılmıştır.

7-) 5. Asır Nüshası

Bu nüsha, Bağdat Üniversitesinde doğu dilleri bölümü başkanı ve edebiyat fakültesi üstadı olan Doktor Hüseyin Ali Mahfuz’un kütüphanesindedir. (Me’hed’ul-Mehtutat’il-Arabiyye dergisi, Kahire, c. 6, s. 47)

8-) 5. Asır Nüshası

Bu nüsha, da tashih edilmiştir ve baş sayfaları düş­müştür. Sonunda ise Yakup b. Ahmed ile oğlu Hasan b. Yakub’un notları mevcuttur. Bu nüsha Allame Seyyid Hibetullah Şehristani’nin kütüphanesinde bulunmaktadır.

9-) 5. Asır Nüshası

Bu nüsha da bir çok haşiyelere sahiptir. Bu haşiyeler­den bazısı sonradan ilave edilmiş ek sayfalarda yazılmış­tır ve müellifin nüshasından nakledilmiştir. Bu nüsha Tahran Sipehsalar Medresesinin kütüphanesinde 3083 numarada korunmaktadır. (Fihrist-i Kitaphane: 155 ve 737)

10-) 5. Asır Nüshası

Bu nüsha da Bağdat’da alimlerden birinin kütüphane­sinde bulunmaktadır. Mürşid dergisinde (Yıl 2, sayı 2, H. 1346) söz edilmiştir ve yaklaşık iki yıldır Londra’ya nakledilmiş olup bazı Iraklıların yanındadır.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 next