KİSA HADİSİ VE ÂL-İ ABÂ 

Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ın salat ve selamı O’nun hak üzere gönderdiği son peygamber ve insanı-ı kamil Hz. Muhammed-i Mustafa (s.a.a)’e ve onun mutahhar Ehl-i Beyt’ine olsun.

Elinizdeki naçiz eserde, Tathir Ayeti” hakkında ulaşan sahih hadis ve rivayetleri  özen ve itinayla derlemeye çalıştım. Bu sahih hadis ve rivayetleri Ehl-i Sünneti,n en muteber kaynak ve eserleri olan Sahihler,  Müsnedler ve Tefsirlerden aldım.

Bu husustaki rivayetler  “Hadis-i Kesa”diye tanınırlar. Zira Tathir Ayeti nazil olduğu sırada Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a)  söz konusu ayette “Ehl-i Beyt”olarak tanıtılan şahısları  “Kisa” denilen yünden örülme bir çeşit aba veya cübbenin altına toplayarak ayette geçen Ehl-i Beyt’in  kimler olduğunu bilfiil belirlemişti.

Ayette “Ehl-i Beyt” diye geçen bu mübarek zatların birçok kaynak ve rivayette “Ashab-ı Kisa”[1] veya Al-ı Aba” olarak isimlendirilmiş olmasının nedeni de budur işte. Yani, Mezkur ayetin nüzulü sırsında  beş kişiden ibaret olan “Ehl-i Beyt” bir kisanın altında toplanmışlardır; ve bu sırada tathir ayeti nazıl olmuştur.

Hadisenin başlangıcı:

Hz. Peygamber-i Ekrem’in rahmetin inişine dikkati

“Hakim”[2] “Müstedereku’s-Sahiheyn” adlı tanınmış eserinde Cafer bin Ebi Talb’in oğlu Abdullah’tan[3] rivayetle şöyle nakletmektedir: “Allah Resulü, Allah’ın rahmetinin inişini  gördüğünde şöyle buyurdular: “Çağırın; Safiye; “Kimi çağıralım ey Allah’ın Resulü!” deyince “Benim Ehl-i Beyt’imi; Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyn’i çağırın! Buyurdular. Onlar geldiğinde Peygamber-i Ekrem kendi “Kisa”sını[4] onların üzerine örttü ve daha sonra mübarek ellerini göğe kaldırarak şöyle buyurdular: “Allahım! Onlar benim soyum ve evlatlarımdır Allah ım! Muhammed ve onun soyna selam gönder!” İşte bu sırada Allah Teala  şu ayeti nazil buyurdular: “Gerçekten Allah, siz Ehl-i Beyt’ten kiri (günah ve her türlü çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.”[5]

Hakim bu hadisin senedinin  sahih olduğunu kabul etmiştir.[6]

Kisâ’nın Çeşidi

a) Ayşe’nin rivayetine göre:

Müslim “Sahih”inde, Hakim “Müstedrek”inde, Beyhaki “Es-sünenü’l Kubra”sında ve Taberi, İbni Kesir ve Suyuti tefsirlerinde Ayşe’den şöyle nakletmektedirler (metin “Sahih-i Müslim”e aittir.) “Ayşe[7] şöyle dedi:

” Bir gün Allah Resulü (s.a.a) dışarı çıktı ve sırtında siyah keçi kılından örülme, desenli bir aba vardı. Önce  Hasan geldi, onu abasının altına aldılar, ondan sonra da Hüseyin geldi, onu da abasının altına aldı; daha sonra Fatıma geldi ve abanın altına girdi ve daha sonra Ali geldi, onu da diğerleriyle birlikte abanın altına aldı  ve şöyle buyurdu “Ey Ehl-i Beyt, gerçekten Allah, sizden kiri (her türlü günah ve çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.”[8]1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next