AYETULLAH UZMAAYETULLAH UZMA

SEYYЭD ALЭ HЬSEYNЭ SЭSTANЭ

Allah цmьrlerini uzun etsin

Rahmetli Seyyid Hui Kuddise Sэrruh’un minberi, yarэm yьzyэl iзerisinde Эslam dьюьnce coрrafyasэnda tьm ilimlerde ve Эslamэn her alanэnda; зok deрerli, bьyьk, faziletli pak meyveler vermiюtir. Цyle ki; onun eliyle; Эslam, ilim ve toplum iзinde fedakarlэkla hizmet eden yьzlerce fakih, mьзtehit ve deрerli alimler yetiюmiюtir. Bu gьn onlardan bir зoрu ilmi merkezlerde, цzellikle Necef-i Eюref ve mukaddes Kum юehrinde ьstad olarak faaliyetlerini sьrdьrmekteler. Bazэlarэ ise gьnьmьzde ilmi ve sosyal alanlarэn zirvesinde; eрitim, sosyal hizmetler, mercaiyet ve ьmmetin liderliрi mesuliyetlerini icra etmekteler.

Bunlarэn iзerisinde en цnemlisi ve цnde geleni ьstadэmэz; “Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hьseyni Sistani” Dame zilluh’dur.

O, rahmetli Seyyid Hui Kuddise Sэrruh’un en bьyьk, en bariz tanэnan; ilim, fazilet, ehliyet ve dehalэkta en цnde gelen seзkin црrencisidir.

Юimdi bu deрerli юahsiyetin yaюamэna bazэ baюlэklarla kэsaca deрineceрiz:

1.      DOРUMU VE EРЭTЭMЭ  

1349 (Hicri  - Kameri) yэlэnэn Rebi’ul evvel ayэnda imam Rэza Aleyhi’s Selam’эn юereflendirdiрi mьbarek Meюhed юehri yakэnlarэnda dindar bir ailede; ilim, takva, keramet ve seyyidler ocaрэnda dьnyaya geldi. Ve bu kutsal mekanda faziletler iзinde yetiюti, olgunlaюtэ.

Эlk ve orta eрitimini (Arab edebiyatэ, belagat ilmi, temek akli ve dini ilimler) deрerli ьstatlar huzurunda gerзekleюtirdi.

Yьksek derecede Usul, Fэkэh, akli ilimler ve ilahiyat bilimleri eрitimini o mьbarek belde de Muhakkik Mirza Mehdi Эsfahani Rahmetullahi Aleyhi gibi deрerli ьstatlar huzurunda tamamlayarak tahsilinin geliюimi, kemali ve bazэ deрerli alimlerden istifade edebilmek iзin 1368 (H.K) yэlэnda mukaddes Kum юehri ilim merkezine hicret ettiler. O gьnlerde bu mukaddes ilim merkezi eрitimini; Ayetullah Uzma Seyyid Hьseyin Burucerdi Kuddise Sэrruh’un emeрi ve mercaiyetinin gцlgesi altэnda sьrdьrmekteydi.1 2 3 4 5 6 7 8 9 next